เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยได้มีการจัดริ้วขบวน และฟ้อนรำ การแสดงต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบิดาสหกรณ์ และเพื่อ เป็นการแสดงถึง ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้ มีขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ร่วมจัดนิทรรศการ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสหกรณ์ เช่น ไข่ไก่,ผลิตภัณฑ์นม,ผลิตภัณฑ์กาแฟ,ข้าวสาร,พืชผักเมืองหนาว,ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมายในราคาย่อมเยาว์

โดยในปีนี้ สหกรณ์ ครบ 105 ปี ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญ ที่ขบวนการสหกรณ์ และสหกรณ์ จะต้องช่วยกันพยุงระบบฐานราก โดยใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เพื่อให้พี่น้องสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสันนิบาตสหกรณ์ จะเร่งจัดอบรม พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ให้มีความรู้ และสร้างเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ให้เข้มแข็ง โดยจะเร่งจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงได้เข้าร่วมในเวทีการพบปะพูดคุย โดยผ่านเครือข่ายสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบปะสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลไปพัฒนาสหกรณ์ และรับฟังปัญหา ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ ที่หลายสหกรณ์ อาจจะประสบปัญหา หรือยังมีความไม่เข้าใจ เพื่อให้สหกรณ์ สามารถเติบโต และเป็นองค์กร ที่สำคัญ ในการพยุงเศรษฐกิจ ช่วยเหลือสมาชิกใน ยุค New Normal ถึงสันนิบาตสหกรณ์มีความห่วงใยสมาชิก และพร้อมที่จะเคียงข้างไปกับสหกรณ์สมาชิก ในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป