วันนี้(23 กุมภาพันธ์ 2564)สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดยนายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะนิเทศงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ารับการนิเทศ ซึ่งมีประเด็นการขับเคลื่อนงานนโยบายการประเมินวิสาหกิจชุมชน การประกวด ศจช. และศดปช. ดีเด่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และเชื่อมโยงตลาด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับไร่นา โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม้ผลอัตลักษณ์ เกษตรผสมผสาน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร พืชฤดูแล้ง ทะเบียนเกษตรกร ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ศพก. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเกษตรกร บุคคล และสถาบัน

รวมทั้งประเด็นปัญหา (Hot Issue) ในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานอำเภอเมืองตรัง ในภาคบ่ายคณะนิเทศได้ลงพื้นที่แหล่งเก็บพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ม.4 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมีนายสำราญ สมาธิ ผู้ริเริ่ม ร่วมวิจัย และคัดเลือกพันธุ์ข้าวเบายอดม่วง ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร ลักษณะเด่นของข้าวพันธุ์เบายอดม่วง คือ โปรตีนสูง คาร์โบไฮเดรตต่ำ นิ่ม รสชาติดี ให้ผลผลิต 400 กิโลกรัมต่อไร่ จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพเป็นอย่างมาก

ต่อมาคณะนิเทศลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์เครือข่าย ศพก. ต.บ้านควน (วิทยากร : นางพูลสุข พิทยาสุนทร) ดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ได้แก่ การปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจได้อย่างดี จากนั้นคณะนิเทศลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนเทพศรีตรัง ธรรมธุรกิจ ต.บ้านควน ดำเนินกิจกรรมการผลิตและแปรรูปกาแฟ ผลิตและจำหน่ายต้นพันธุ์มีการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสมาชิกอย่างหลากหลาย