เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (23 ก.พ.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ซึ่งมีวาระเพื่อทราบและพิจารณา เช่น ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) การพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ขอรับการสนับสนุนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 2,443,313 บาท และโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 143,140 บาท