อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ฟาร์มเคียงตะวัน สนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้ได้ผลผลิตที่ดี และสามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์
     
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ฟาร์มเคียงตะวัน ของนายเคียง ใยทอง ตำบลไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 8 รักษาการปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง เลขานุการกรม นายอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ฟาร์มเคียงตะวัน เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ปัจจุบันมี 4 กลุ่ม มีจำนวนแพะรวม 2,873 ตัว จำนวนเกษตรกรรวม 63 ราย ทุกรายมีความเป็นอยู่และรายได้ที่ดี มีการผลิตอาหารสัตว์ใช้เองในเครือข่าย มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มีเชื่อมโยงตลาด มีอาสาปศุสัตว์ กองทุนยา มีการสนับสนุนช่วยเหลือในเครือข่าย และได้รับรางวัลประกวดแพะสวยงามจำนวนมากมาย โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้คำแนะนำในการคัดเลือกปรับปรุงสายพันธุ์ การควบคุมป้องกันโรค การผลิตอาหารเพื่อช่วยลดต้นทุน และขอให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกราย กรมปศุสัตว์พร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทุกราย เพื่อให้มีผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ มีระบบการเลี้ยง การผสมเทียมและการป้องกันโรคที่ดีเหมาะสม ให้สมกับกระบี่เมืองแพะ และแนะนำให้มีการเลี้ยงโคและควายเพิ่มเติมเพื่อสามารถสร้างรายได้ให้มากขึ้น

พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการด้านอาหารสัตว์และการลดต้นทุนอาหารสัตว์ในฟาร์มแพะ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี) การผสมเทียมแพะโดยเกษตรกรด้วยวิธีการเป็นสัดตามธรรมชาติและลูกเกิดแพะจากการทำการย้ายฝากตัวอ่อนแพะ (ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี พ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์พื้นเมืองแพะดำวังคีรีและบอร์ที่เกิดจากพ่อพันธุ์ต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุงพันธุ์แพะให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่