เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ชั้น 4 นางสุภาพร สลับศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้เปิดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารได้แถลงนโยบายในการพัฒนาจังหวัดยโสธร ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้รับทราบ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้ากองต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายวิเชียร สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า วันนี้ได้นำนโยบายของคณะผู้บริหารแรงต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ในการที่จะพัฒนาจังหวัดซึ่งมีจำนวน 6 ด้านประกอบไปด้วย 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2.นโยบายด้านสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวม 4.นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา 5.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 6.นโยบายด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการบริหาร ดังนั้นในการทำหน้าที่ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ก็จะได้ปฏิบัติและทำตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯให้รับทราบในครั้งนี้ต่อไป

++++++++