ใครที่ชื่นชอบหรือเป็นสาวกผ้าบาติก ต้องบอกว่างานนี้ห้ามพลาดชม !
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ชวนเชิญชมนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบลายผ้าร่วมสมัยชายแดนใต้ BILLOWING SOUTHERN BATIK “พลิ้วไหวบาติกเมืองใต้” Contemporary Southern Batik by OCAC นิทรรศการเป็นการร่วมกันระหว่าง สศร.ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 8 ส่วนหน้า (กอ.รมน ภาค 4 สน) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายผ้า จากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ความร่วมสมัย โดยนำนักออกแบบที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ โดย Fashion Designer วชิระวิชญ์ อัครสันติสุข , ศรันรัตน์ พรรจิรเจริญ , ธีระ ฉันทสวัสดิ์ , เอก ทองประเสริฐ Product Designer โดย หิรัญกฤษฎิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล , ทรงวุฒิ ทองทั่ว , ปฎิพัทธ์ ชัยวิเทศ , ศรันย์ เย็นปัญญา , ปัญจพล กุลปังภกร , ธันย์ชนก ยาวิลาส Asian Product Designer Eric Choong (Malaysian) Edwin Ao (Philippines) Nonita Respati (Indonesian) Daniel Tseu (Malaysian) ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ้าไทยชายแดนใต้ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากผ้าของชุมชน

โครงการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี2558 ถึงปัจจุบัน มีชุมชนเข้าร่วมพัฒนาลวดลายผ้ามากกว่า 26 ชุมชน มีผลงานการออกแบบลวดลายผ้าเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ มากกว่า 200 ผลงาน พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานออกสู่สาธารณะชนทั้งในและต่างประเทศมากมาย เป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน นำมาซึ่งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและร่วมกันสืบสาน รักษา มรดกศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชนก่อให้เกิดพหุทางวัฒนธรรม ความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ภายใต้มิติของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างยั่งยืน
ติดตามชมนิทรรศการ BILLOWING SOUTHERN BATIK “พลิ้วไหวบาติกเมืองใต้” ได้ที่ห้องนิทรรศการ ชั้น 2หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา10.00-19.00 น. ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์