สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต

ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 62 เขต เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และใช้เป็นการอ้างอิงเอกสาร ดังนี้