นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีความห่วงใยประชาชน เร่งให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง เพิ่มน้ำต้นทุน และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว บริเวณฝายน้ำล้นคลองทัพนคร (ทุ่งผีเหนือ) เพื่อสูบทอยน้ำลงสู่คลองสาขา ช่วยบรรเทาปัญหาสถานการณ์น้ำแล้งให้แก่ประชาชนไว้สำรองใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรไม้ผลที่กำลังออกดอก และออกผลผลิต โดยนายสุเมธ สายทอง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ได้บูรณาการร่วมกับ นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี เขต 2 หน่วยงานในพื้นที่ใช้น้ำต้นทุนจากเขื่อนคีรีธาร กรมชลประทาน และได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันจากเทศบาลตำบลปัถวี ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินการดังกล่าวมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 7 หมู่บ้าน ประชากร 4,500 คน จำนวน 1,600 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรไม้ผล 8,000 ไร่

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออก มีการดำเนินการแล้วในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง และจันทบุรี โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 7 จุด ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 18 หมู่บ้าน 16,955 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นประชากร 57,932 คน ในพื้นที่การเกษตรกว่า 14,700 ไร่