จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรังเพื่อพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (17ก.พ. 2564 ) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อติดตามการทำสัญญาและรับเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 7/2563 การทำสัญญาและรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 7/ 2563 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ชี้แจงกรอบวงเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรอบวงเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำหรับการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และชี้แจงกรอบวงเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับการให้บริการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 18 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,020,000 บาท (เพื่อขยายกิจการจำนวน 12 ราย เป็นเงิน 700,000 บาท / เพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพ 6 ราย จำนวน 320,000 บาท ) / พิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินตามสถานการณ์โควิด 19 (วงเงิน 10,000 บาท) จำนวน 30 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (เพื่อขยายกิจการจำนวน 26 ราย เป็นเงิน 260,000 บาท / เพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพ 4 ราย จำนวน 40,000 บาท ) / พิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและสิทธิประโยชน์ของคนหูหนวกจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 โดยชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง เสนอของบประมาณเป็นเงิน 216,405 บาท , โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดตรัง โดยชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดตรัง เสนอของบประมาณเป็นเงิน 86,440 บาท / พิจารณาอนุมัติโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ตลอดจนพิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังด้วย