CPNREIT เริ่มเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนที่ราคาจองซื้อสูงสุด 19.50 บาทต่อหน่วย เตรียมสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่เข้าร่วม เพื่อกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) โดยหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อ จะคืนเงินส่วนต่างแก่ผู้จองซื้อทุกราย สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT และ GLANDRT เริ่มจองซื้อ 8-10 ก.พ.นี้ ส่วนประชาชนทั่วไปจองซื้อ 11 และ 15-16 ก.พ.64

น.ส.วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT ได้เริ่มเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 355.56 ล้านหน่วย โดยจองซื้อที่ราคาสูงสุด 19.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งคิดเป็นประมาณการอัตราเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยที่ประมาณร้อยละ 7.1 (อ้างอิงจากประมาณการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2564 และปรับราคาจองซื้ออ้างอิงที่ราคาเสนอขายสูงสุด) ทั้งนี้ ราคาจองซื้อสูงสุดอาจจะไม่ใช่ราคาเสนอขายสุดท้ายแต่เป็นเพียงราคาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับที่มีผลใช้บังคับซึ่งถูกกำหนดจากส่วนลดในระดับที่เหมาะสมจากราคาตลาดในช่วงที่กำหนดราคาดังกล่าว และเป็นระดับราคาที่คาดว่ายังให้อัตราเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยในระดับที่น่าสนใจอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม CPNREIT จะกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ภายหลังสำรวจความต้องการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน (Book Building) จากนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่เข้าร่วม ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายจะสะท้อนจากราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำ Book Building ดังนั้น หากราคาเสนอขายสุดท้าย ต่ำกว่าราคาจองซื้อที่ 19.50 บาทต่อหน่วย ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย โดยในกรณีดังกล่าว คาดว่าจะทำให้ประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยจะสูงกว่าร้อยละ 7.1 (อ้างอิงหนังสือชี้ชวนฉบับที่มีผลใช้บังคับ)

สำหรับรายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT และ GLANDRT ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Book Close) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (สามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อได้ที่ www.cpnreit.com) โดยเริ่มจองซื้อในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 (ในเวลาทำการ) และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (ตั้งแต่เปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.) ส่วนประชาชนทั่วไป จะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 11 และ 15 กุมภาพันธ์ (ในเวลาทำการ) และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (ตั้งแต่เปิดทำการ ถึง 15.30 น.)

โดยนักลงทุนทั้ง 2 กลุ่มสามารถจองซื้อได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) https://moneyconnect.krungthai.com

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ กล่าวว่า CPNREIT นับเป็นกองทรัสต์ชั้นนำและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ใหญ่ที่สุดในกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ดี โดยการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมของ CPNREIT จะเพิ่มความมั่นคงของผลการดำเนินงาน โดยเป็นการกระจายการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าที่มีศักยภาพในทำเลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ขณะที่การลงทุนในหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากผลการดำเนินงานของ CPNREIT เริ่มฟื้นตัว ในขณะที่ราคาตลาด CPNREIT ในขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับราคาตลาดในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายซึ่งจะพิจารณาจากราคาตลาดในช่วงเวลาที่ทำ Book Building นี้ จะเพิ่มโอกาสการได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีทั้งจากอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยที่ระดับกว่า 7% และโอกาสที่ราคาหน่วยทรัสต์ CPNREIT จะปรับตัวขึ้นได้ตามผลประกอบการที่ฟื้นตัว รวมทั้งปัจจัยบวกจากการที่ภาครัฐสามารถเริ่มควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ในหลายจังหวัด ตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายจังหวัด รวมทั้งการเริ่มทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในหลาย ๆ ประเทศ และคาดว่าใกล้จะเริ่มฉีดในประเทศไทย

น.ส.นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ CPN ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กลุ่ม CPN จะจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนอย่างน้อยตามสิทธิของตนในฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม รวมถึงจะจองซื้อในส่วนเหลือจากการจัดสรรจากผู้ลงทุนรายอื่น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งตอกย้ำถึงความมั่นใจของ CPN ในศักยภาพของ CPNREIT และความน่าสนใจของการเข้าลงทุนในหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน CPNREIT ในครั้งนี้ด้วย อีกทั้ง CPN คาดว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง และด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ที่มีประสบการณ์บริหารศูนย์การค้ามายาวนานเกือบ 40 ปี ซึ่งเคยผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ อย่างมากมาย จะสามารถบริหารโครงการศูนย์การค้าที่เป็นทรัพย์สินของ CPNREIT ให้มีผลการดำเนินงานที่ดี

น.ส.พิรินี พริ้งศุลกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า CPNREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการศูนย์การค้า 2 โครงการ มูลค่ารวมไม่เกิน 5,672 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) จากกลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย (1) โครงการเซ็นทรัลมารีนา ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าประมาณ 14,793 ตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ประมาณ 97.2% และ (2) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าประมาณ 15,863 ตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ประมาณ 93.4%