เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วย นางดารุณี ศรีลาภ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับ นางสาววนิดา บุญปก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และนักสังคมสงเคราะห์จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยโสธร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร จิตอาสา รองปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพิการ 1 ราย เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก มีอาชีพเก็บของเก่าขาย บุตรชายไม่ได้ประกอบอาชีพ พร้อมนำหน่วยงานช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ครอบครัว ทั้งนี้ นายอภิรัตน์ฯ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเครื่องนุ่งห่มมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าวและเตรียมทีมจิตอาสาเข้าปรับสภาพสิ่งแวดล้อมในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธรจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจหญิงผู้สูงอายุติดเตียง ชายพิการติดเตียง และเด็กพิการทางสมองในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธรอีกด้วย