วันนี้ ( 28 มกราคม 2564 ) ในพื้นที่ อ.เมืองพะเยา และ อ.แม่ใจ จ.พะเยา องค์กรเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ( พมจ.พะเยา ) ได้นำรถปันสุข นำข้าวสาร อาหารแห้ง นำไปแจกให้ราษฎรในพื้นที่องเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ จำนวน 4 แห่ง จำนวน 20 ราย เพื่อบรรเทาทุกข์ในห้วงการระบาดของเชื้อโควิด 19 น.ส.ราณี วงศ์ประจวบลาภ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายแม่ญิงพะเยา เปิดเผยว่าองค์กรเครือข่าย พมจ.พะเยาอันได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พะเยา เครือข่ายแม่ญิงพะเยา เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง สมาคมสถาบันลุ่มน้ำโขง พร้อมเครือข่ายอื่นๆที่มีจิตสาธารณะทำงานด้านการพัฒนาช่วยเหลือสังคม ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ คนแก่ ผู้ป่วยติดเตียง ในการใช้ชีวิตหรือคุณภาพชีวิต ในช่วงการระบาดของโควิด 19 จึงได้ออกหาทุนจากองค์กรเครือข่าย เพื่อนำมาใช้จ่ายในการซื้อข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ โดยมอบหมายให้ “ เฮือนแม่ญิง “ ซึ่งจะมีอยู่ในทุกตำบลกระจายทั่วทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา เป็นผู้สำรวจบุคคลในตำบล หมู่บ้าน ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและตามความจำเป็น นาง เจริญศรี ไชยขัติย์ นักพัฒนาสังคมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำหรับในพื้นที่อ.เมืองและอำเภอแม่ใจในวันนี้ มีผู้ได้รับจำนวน 20 คน แบ่งเป็นเฮือนแม่ญิงศรีถ้อย เฮือนแม่ญิงแม่สุก อ.แม่ใจ และ เฮือนแม่ญิงแม่ปืม เฮือนแม่ญิงบ้านตุ่น อ.เมือง และในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ที่จะถึงนี้จะออกพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จุน ปง และเชียงคำตามลำดับ เพื่อให้ถุงปันสุขได้ถึงมือคนที่ขาดแคลนและบรรเทาความเดือดร้อนได้เร็วที่สุด สำหรับข้าวสาร อาหารแห้งและอื่นๆนั้นได้รับการบริจาคจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Development Programme (UNDP) แต่ละถุงประกอบด้วย ข้าวสารเหนียว 5 กก., นม 1 หีบ, ไข่ไก่ จำนวน 2แฝง ( 60 ใบ ), และปลาแห้งป่น 1กระปุก และสิ่งของทั้งหมดซื้อมาจากกลุ่มชาวบ้านเป็นสินค้าโอท็อป