วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 20.30 น. นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางสาวสุนิสา ยวงลาใย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสมหมาย ชื่นบาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ร่วมมอบรถวิลแชร์ ให้กับผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลเพชรเมืองทองจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายบุญส่ง พลอยแสง อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 83/2 ,นายสนิท พ่วงทอง อายุ 77 ปี บ้านเลขที่105 หมู่10 และนางกุหลาบ หอมเย็น อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 89 หมู่10 ซึ่งวีลแชร์ หรือรถเข็นนั่ง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น ทั้งยังอำนวยความสะดวกและลดข้อจำกัดในการทำสิ่งต่าง ๆช่วยให้ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนด้าน การทำงาน และการเข้าสังคมได้อย่างราบรื่นดียิ่งขึ้นอีกด้วย นาย กชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทองกล่าวว่า เพื่อเป็นการการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้พิการจะได้นำรถเข็นวีลแชร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้พิการ และครอบครัวที่มารับมอบรถเข็นวีลแชร์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ให้พวกเขาได้ใช้รถเข็นวีลแชร์แทนขาที่ไม่อาจใช้การได้เป็นปกติ ออกมาสู่สังคมภายนอก อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ให้ได้ออกมาต่อสู้ชีวิตต่อไป เนื่องจากผู้พิการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ด้อยโอกาส ที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่เพียงพอ