เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลาพร้อมกลุ่มตรวจการสหกรณ์และผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสงขลา ประชุมครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามงานชำระบัญชี ในทุกเดือน ซึ่งมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีอยู่จำนวน 41 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นที่ 2,3,4 จำนวน 27 แห่ง ต้องดำเนินการให้ถึงขั้นที่ 5 เป็นอย่างน้อย ภายในกันยายน 64 และเป้าหมายการถอนชื่อภายในกันยายน 64 ต้องได้จำนวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27ของเป้าหมายณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา