สันนิบาตสหกรณ์ฯ สนองความต้องการของสหกรณ์ กระจายอำนาจสู่พื้นที่ จัดตั้ง สสจ. เพิ่มขึ้นเป็นจังหวัดที่ 62

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสท. มีนโยบายในการกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่ เพื่อพบปะ ผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ ในทุกประเภท ทุกภูมิภาค ผ่านเครือข่ายสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด โดยได้กระจายอำนาจบริหารด้วยการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ การส่งเสริมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพิ่มขึ้นในปี 2563 รวม 60 จังหวัด และจะดำเนินการจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัด ในปี 2564

ล่าสุด สสท.จึงได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) ปราจีนบุรี โดยให้นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการฯ สสท.เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สสจ.ปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด และนายสมควร พาณิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดประชุม ซึ่งที่ประชุม ประกอบไปด้วยสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดปราจีนบุรี มีมติเลือกคณะกรรมการฯ จำนวน 15 คน โดยนายณรงค์ มาสแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ สสจ.ปราจีนบุรี

ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่สันนิบาตสหกรณ์ จะได้มีสสจ.ครบทุกจังหวัด โดย สสจ ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่ 62 ที่สันนิบาตสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และเราจะจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดต่อไป