นางสุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น จนนำไปสู่การประกาศมาตรการต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19)

นางนพมาศ เปิดเผยต่อไปว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVD - 19) ภายในตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.ย่านตาขาว โดยให้เปิดตลาดตามเวลาปกติ และมีมาตรการ ประกอบด้วย 1. กำหนดทางเข้าออกตลาด และตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าพื้นที่ตลาด ทุกคน

2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าพื้นที่ตลาด

3. จัดจุดทำความสะอาดมือและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ผู้ค้าและผู้ที่มาซื้อของในตลาด เพื่อบริการผู้ค้าและผู้ซื้อทั้งก่อนและหลังเข้าตลาดและขอความร่วมมือให้มีการแสกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ 4. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อประมาณ 1- 2 เมตร 5. กำชับผู้ค้าช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ตลาด

"นอกจากนั้น ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ค้าและผู้ซื้อของในตลาด ดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปตลาด 2. ผ่านจุดคัดกรองที่ตลาดจัดไว้ทั้งผู้ค้าและผู้ที่มาซื้อของ 3. ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง (อย่างน้อย 20 วินาที) และสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ 4. ลดหรือเลี่ยงการสัมผัสมือระหว่างซื้อ – ขาย และ5. เว้นระยะห่างกัน ประมาณ 1- 2 เมตร ทั้งผู้ค้าและผู้ที่มาซื้อของ"นางนพมาศ กล่าว.