วันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร ทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้หารือเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2564

นางประชุมพร กวีกรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อน้อยหรือไม่มีผู้ติดเชื้อ ส่งกำลังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้รับนโยบายให้บุคลากรที่มีจิตอาสาได้แจ้งความประสงค์ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และได้มีบุคลากรสมัครเพื่อเดินทางไปช่วยเหลือสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายแพทย์บพิตร สัสสี นายแพทย์ชำนาญการ จากโรงพยาบาลยโสธร , นางสาวปวรรัตน์ มิ่งขวัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลป่าติ้ว, นายกิติพงษ์ ศรีพรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา, นางสาวจิตรารัตน์ มณีวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลค้อวัง, นางสาวเบญจมาศ ได้พึ่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว และนายกุหลาบ ไชยสังวล พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ซึ่งทุกคนล้วนแต่มีจิตอาสาเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรจึงมีการจัดสวัสดิการด้านการประกันชีวิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดยโสธร จึงขอให้ชาวจังหวัดยโสธรรวมถึงพี่น้องประชาชนส่งกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีจิตอาสาที่จะไปร่วมสนับสนุนดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ด้วย