ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย 133 ผู้พิพากษา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 133 ราย ดังนี้
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/010/T_0017.PDF

1. นายอภิรัตน์ ลัดพลี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
2. นางปดารณี ลัดพลี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
3. นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดหนองคาย ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7
4. นายวิทยา วีระประจักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
5. นายสุพจน์ แสงประชากุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
6. นายอิสสระ นิ่มละมัย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ภาค 1
7. นายอรรถพงษ์ กุลโชครังสรรค์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์คดีชeนัญพิเศษ
8. นายสุพจน์ ธ ารงเวียงผึ้ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
9. นายสุภกิจ กิตสัมบันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
10. นายอรรณพ จุฬาพิมพ์พันธุ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ภาค 2

11. นายปรัชญา โกไศยกานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
12. นายจตุรงค์ ฉินวิวัฒน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
13. นายประพัฒน์ ไพทยาภรณ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค๖
14. นางนิจรินทร์ องค์พิสุทธิ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี
15. นายราเชนทร์ เรืองทวีป ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
16. นายธงชัย วรชาติเดชา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2
17. นายเมธา ธรรมพนิชวัฒน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 3
18. นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี
19. นายทองเพียร มูลกาย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 4

20. นายปลื้ม นวลนิ่ม ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5
21. นายสุรพล สนธยานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี
22. นายเลิศชัย ภักดีฉนวน ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
23. นายขจรเดช คงแสงชู ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 3
24. นายวันชัย ธีราทรง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 3
25. นายจำรัส เพ็ชรสุวรรณ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ภาค 9
26. นายสาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานกลาง
27. นายธงชัย ฉัตรเพิ่มพร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี
28. นายพิสัณห์ ชมภูพล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
29. นายธวัชชัย นิธิพิเชฐ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลแพ่ง

30. นายสมยศ จันทร์เปล่ง ผู้พิพากษ า อาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
31. นางสาวธัญลักษณ์ นาควัชระ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง
32. นางอมรา พงค์ศิริกูล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
33. นายปัณญวัฒน์ จันทร์ตรีกิติกุล ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
34. นายสุชาติ สุวินิจฉัย ผู้พิพากษาอาวุโสประจ าส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
35. นายสุเมธ รักษภักดี ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9
36. นายประภัทรพงษ์ ฉายสิว ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงปทุมวัน
37. นายธนกร พลายสา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
38. นายศักสิทธิ์ ร่ารื่น ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดตราด
39. นายตุลยฤทธิ สมนึก ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงเชียงใหม่
40. นายประสิทธิ์ รุจิวณิชย์กุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา

41. นายพิสิทธิ์ ฉายะไพสิฐพร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งมีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญามีนบุรี
42. นายสิระพงษ์ จิระอิทธิศักดิ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงชลบุรี
43. นายปิยพงศ์ คงวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงสุรินทร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงพิษณุโลก
44. นางชัญญา รักข์กฤตยา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงนนทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี
45. นางนุชนารถ เกษตรสาระ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา
46. นางพนิดา งามอักษร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา
47. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
48. นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
49. นายสุรพันธุ์ ละอองมณี รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
50. นายธีระพงศ์ จิระภาค รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

51. นายประทีป ดุลพินิจธรรมา รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
52. นายนพพร โพธิรังสิยากร รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
53. นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
54. นายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
55. นายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
56. นายจินดา ปัณฑะโชติ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
57. นายธงชัย เสนามนตรี ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
58. นายประมวญ รักศิลธรรม ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
59. นายอธิป จิตต์ส าเริง ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ภาค ๑
60. นายธราธร ศิลปโอสถ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

61. นายปกรณ์ วงศาโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
62. นายสุรทิน สาเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
63. นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
64. นายวีรวิทย์ สายสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์
65. นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
66. นายจรูญ ชีวิตโสภณ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
67. นายบุญไชย ธนาพันธ์สิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
68. นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
69. นายชัยรัตน์ ศิลาลาย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์
70. นายบุญชู ทัศนประพันธ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

71. นายวัชรินทร์ สุขเกื้อ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
72. นายประมวล สุขสมพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
73. นางสุรางคนา กมลละคร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ
74. นางสาวชูชีพ ปิณฑะสิริ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ
75. นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์
76. นายพิสุทธิ์ ศรีขจร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
77. นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
78. นายบุญไทย อิศราประทีปรัตน์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๒
79. นายวิบูลย์ แสงชมภู ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
80. นายบุญทอง ปลื้มวรสวัสดิ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๓

81. นายอรรณพ วิทูรากร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
82. นางสาวสุนันท์ วสาคารวะ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจ าส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
83. นายพลศักดิ์ พฤกษฎาจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง
84. นายอนุสรณ์ จิวัธยากูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๓
85. นายมานิตย์ สุขอนันต์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
86. นายวิรัตน์ รีชัยพิชิตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๔
87. นายไพโรจน์ โรจน์อภิรักษ์กุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งตลิ่งชัน
88. นางสาวรจิต แสงสุก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค๖ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๓
89. นายสมัย เฮงมีชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๘
90. นางพรรณราย อักษรารัตนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๘ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

91. นายกวินทัต วายุนิจ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง
92. นายสาโรช ทาสวัสดิ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
93. นายวศิน กุรุพินท์พาณิชย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
94. นางสาวรัตนา กิตติพิบูลย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ
95. นายสุรฤทธิ์ ธีระศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี
96. นางสาวปรานี เสฐจินตนิน ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
97. นายวิรุฬห์ แย้มละม้าย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
98. นายวินัย อินประสิทธิ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
99. นายบัณฑิต แก้วทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
100. นายธนิต สุธีรพรหม ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

101. นายสุจินต์ ขำไชโย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
102. นายนิพนธ์ เพื่อคุณธรรม ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๘
103. นายมนตรี ปริวุฒิพาณิชย์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
104. นายปัญญาวุธ วิสุทธิ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา
105. นายกฤษณะสินธุ์ ยิ้มแย้ม ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๘
106. นายสมยศ ชัยประเสริฐ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๘
107. นายทวีศักดิ์ สุขชุ่ม รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๙
108. นายพศวัต จงอรุณงามแสง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
109. นายสุกิจ เชื้ออินทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี
110. นางณัชชา พาณิชวราห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลภาษีอากรกลาง
111. นางอัญชลี อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
112. นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดฮอด
113. นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดปทุมธานี
114. นายณรงค์ สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
115. นายกฤษฏิ์ภีมพศ ตีระรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
116. นายอนุรักษ์ เปลวเฟื่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงบางบอน
117. นางสาวเบญจมาศ กองทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงนนทบุรี
118. นางนงนุช ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงพระนครเหนือ
119. นายนรินทร์ เนื่องจ านงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
120. นายมนตรี รัตนทวีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดปทุมธานี

121. นายพายัพ สนองไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
122. นายประดิษฐ์ อัครทวีทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
123. นายวิเนตร มาดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
124. นางวรรณภร ลิ้มเฉลิมฉัตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดธัญบุรี
125. นายสุวิทย์ พีรแสงทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดนนทบุรี
126. นายนคร มิ่งมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
127. นายสมศักดิ์ ฎาราณุท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงดุสิต
128. นายถิรายุ สุวรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงปทุมวัน
129. นายเมธี วรรณวีระ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงราชบุรี
130. นายณเดชก์ พิทยานิยม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดไชยาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดไชยา
131. นายณภัทร จริยาธรรมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
132. นายสมพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
133. นายธวัช โพธิ์เจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ