ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ภายใต้ การพัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรับมอบภาพวาดจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนเทศบาล 2 สำหรับการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแบ่งประเภทการสมัครเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุ 6 – 9 ปี ระดับอายุ 10 – 12 ปี ระดับอายุ 13 – 16 ปี ระดับอายุ 17 – 18 ปี ซึ่งรางวัลการประกวด แบ่งเป็นระดับละ 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 52 รางวัล ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานสงเคราะห์เด็ก หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ตั้งแต่วันนี้ –วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และตัดสินการประกวดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รับรางวัลในเดือนมีนาคม 2564 ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 089-202-7054 หรือ 091-890-5056 หรือ www.dcy.go.th