กรมการศาสนาชวนชาวพุทธสวดมนต์ “ธัมมจักฯ-โพชฌังคปริตร” ปัดเป่าโรคภัยโควิด-19 วัด-มัสยิด งดจัดกิจกรรมในศาสนสถาน
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการศาสนา (ศน.) ได้มีนโยบายให้งดการจัดกิจกรรมภายในวัดและศาสนสถาน โดยในมัสยิด สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศให้งดการละหมาดวันศุกร์ ในมัสยิดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ขณะที่มัสยิดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูงสุด ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประสานงานและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรณีไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้อิหม่ามประจำมัสยิดหารือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ พร้อมทั้งงดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม อาทิ การออกดะอ์วะห์ การจัดงานการกุศลของมัสยิด งานบรรยายศาสนธรรม การเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับ และการเรียนการสอนประจำมัสยิด

อธิบดีศน. กล่าวอีกว่า ขณะที่ศาสนาพุทธ ขอให้เว้นกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มในวัด ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ในการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร และการประกอบพิธีต่างๆ นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการปิดสถานที่ทำกิจการต่างๆ มีคนตกงาน หยุดงาน และพักจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อจิตใจ รวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ให้พนักงาน ทำงานที่บ้าน จึงอยากอยากใช้โอกาสนี้รณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชน สวดมนต์ โดยท่องบทสวดมนต์ให้จำขึ้นใจ เพราะการสวดมนต์สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นการทำจิตให้แน่วแน่แล้วจึงได้เจริญภาวนา เมื่อเจอปัญหาต่างๆ เวลาได้สวดมนต์หรือพระคาถาเพื่อให้จิตสงบ แล้วเจริญภาวนาจะทำให้ผู้ที่สวดนั้นได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งยังเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ลดความหม่นหมอง ทำให้จิตใจสงบสุข มีสติ สมาธิ และเกิดปัญญาในการคิดและทำสิ่งต่างๆ ในชีวิต

“บทสวดมนต์ที่อยากแนะนำ คือ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทมงคลสูตร บทรตนสูตร เป็นบทสวดมนต์ที่ก่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้ ฟันฝ่า เพื่อชัยชนะต่ออุปสรรค ปัญหา ตลอดจนภัยทั้งปวง รวมถึงบทโพชณังคปริตร หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง เป็นธรรมคำสอนในการทำใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัย ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับร่างกาย หากใจดี ร่างกายย่อมดีตามไปด้วย และโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เบียดเบียน ทั้งนี้ ศน.ได้นำคู่มือบทสวดมนต์เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.dra.go.th และเพจเฟซบุ๊ก :กรมการศาสนา https://m.facebook.com/Drathai.gov/ โดยพุทธศาสนิกชน ทั่วโลก สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” นายเกรียงศักดิ์ อธิบดี ศน.กล่าว