เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยว่า จากกรณี ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพศ2563 นั้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะทำให้สหกรณ์อาจจะทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณการได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ทุกปีให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี นับว่าเป็นข่าวดีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยในประกาศดังกล่าวได้ระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญป็นไปตามข้อ26 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ระหว่างกฎกระทรวงเรื่องการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรองยังไม่มีผลใช้บังคับเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) (8) มาตรา 65 มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 3/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์จึงได้มีการออกประกาศไว้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มเติมจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียด ที่น่าสนใจดังนี้

โดยประกาศเรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ใช้บังคับสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และให้สหกรณ์ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เงินกู้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีตามวิธีการที่กำหนดไว้ ในข้อที่ 26 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563

สหกรณ์ที่เรียกเก็บเงินงวดชำระหนี้จากสมาชิกโดยการหักเงินได้ ณ ที่จ่ายที่มีการปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้สหกรณ์จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และถือใช้อัตราในการประมาณการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 และหักสหกรณ์ ที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินงวดชำระหนี้จากสมาชิกโดยการหักเงินได้ ณ ที่จ่ายที่มีการปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้สหกรณ์พัฒนาสภาพของลูกหนี้และถือใช้ตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ.2547 โดยสหกรณ์อาจจะทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ใบประกาศมีทุกปีให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี