นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า ปัจจุบันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางกระทรวง พม. ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงาน  โดยขอให้บุคลากรทุกคนที่มาปฏิบัติงานในอาคาร รวมถึงส่วนราชการอื่นในสังกัด กระทรวง พม. และกระทรวง พม. สะพานขาว ต้องสวมหน้ากากอนามัยและงดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในอาคาร และในพื้นที่กระทรวง พม. ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นมา จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

แต่หากจำเป็นต้องติดต่อราชการ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1. ให้ทุกส่วนราชการประสานแจ้งบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อราชการทราบเรื่องงดบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการภายในตึกกระทรวง อาคาร 5 และส่วนราชการสังกัด กระทรวง พม. ในพื้นที่สะพานขาว หากจำเป็นให้ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น ไลน์ โทรศัพท์ อีเมล 2. บุคลากรทุกคนที่เข้าตึกกระทรวง ต้องแสดงบัตรแสดงตนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจวัดอุณหภูมิ หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าตึกกระทรวงโดยเด็ดขาด 3. กรณีการรับ-ส่งเอกสาร ขอให้ทุกส่วนราชการ แจ้งบุคคลภายนอกรอที่จุดพักรอ บริเวณด้านหน้าอาคาร ซึ่งจะทำป้ายวางเอาไว้ให้ทราบ และโทรแจ้งให้บุคลากรที่จะมาติดต่อด้วยลงมารับ-ส่งเอกสารที่จุดดังกล่าว และ 4. ขอให้ทุกส่วนราชการประกาศแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงมาตรการดังกล่าวโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ นางพัชรี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่อยู่ในความดูแลภายในสถานสงเคราะห์ของกระทรวง พม.  โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง