ในฐานะเป็นส่วนสำคัญของการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยา ช่วงเวลาการดำเนินงาน “แผนพัฒนา ๕ ปี ฉบับที่ ๑๓” ประเทศจีนได้ยึดมั่นการปกป้องและฟื้นฟู ภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูก ทะเลสาบและทุ่งหญ้าแบบบูรณาการ และได้รับผลลัพธ์ที่ชัดเจนในดำเนินงานการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ช่วงเวลาระหว่างการดำเนินงานของ “แผนพัฒนา ๕ ปี ฉบับที่ ๑๓” มีจำนวนสถานที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการปกป้องเพิ่มขึ้นกว่า ๗๐๐ แห่ง มีพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า ๒๕ ล้าน เฮกตาร์ รวมจำนวนสถานที่กว่า ๑๑,๘๐๐ แห่ง คิดเป็นประมาณ ๑๘ % ของพื้นที่แผ่นดินทั้งหมดของประเทศจีน ภาพจาก Guangming picture ช่วงระยะเวลาดำเนินงานของ “แผนพัฒนา ๕ ปี ฉบับที่ ๑๓” ประเทศจีนได้ดำเนินการโครงการนำร่องเพื่อการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศของภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูก ทะเลสาบและทุ่งหญ้าแล้ว ๒๕ แห่ง หวัง หง กล่าวว่า โครงการนำร่อง ๒๕ โครงการนี้ ครอบคลุม ๒๔ มณฑลทั่วประเทศ และมอบประโยชน์แก่ ๖๕ อำเภอที่เป็นอำเภอยากจนระดับชาติ รัฐบาลกลางของจีนได้ให้เงินอุดหนุนและงบประมาณสนับสนุนรวมกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านหยวน ปัจจุบันได้ดำเนินการลงทุนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกือบ ๑๗๐,๐๐๐ ล้านหยวน โครงการนำร่องนี้ได้รับผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการสำรวจและวางแผนด้านการปกป้องโดยรวม ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ และการจัดการดูแลอย่างครอบคลุมของระบบนิเวศทางธรรมชาติของภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูก ทะเลสาบและทุ่งหญ้า ภาพจาก Guangming picture ช่วงระยะเวลาดำเนินการของ “แผนพัฒนา ๕ ปี ฉบับที่ ๑๓” ประเทศจีนได้ดำเนินแผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ปกป้องป่าไม้ธรรมชาติในทุก ๆ ด้าน ขยายการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเป็นผืนป่า มีอัตราพื้นที่ป่าครอบคลุมทั่วประเทศถึง ๒๓.๐๔ % มีปริมาณผืนป่ามากกว่า ๑๗,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และพืชพันธุ์ในทุ่งหญ้าครอบคลุมถึง ๕๖ % ในด้านภารกิจการสร้างผืนป่าสีเขียวและการจัดสรรงบประมาณสู่พื้นที่ยากจน นับตั้งแต่ดำเนินงาน “แผนพัฒนา ๕ ปี ฉบับที่ ๑๓” เป็นต้นมา ได้มีการสร้างสหกรณ์เพื่อบรรเทาความยากจนเชิงนิเวศขึ้นใหม่ ๒๓,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ดึงดูดผู้ยากไร้ ๑,๖๐๐,๐๐๐ คนเข้าร่วมในการสร้างระบบนิเวศ มีการคัดเลือกและจ้างเจ้าหน้าที่ป่าไม้เชิงนิเวศทั้งหมด ๑,๑๐๐,๐๐๐ คน รวมกับมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ผลักดันให้คนยากจนกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ คนหลุดพ้นจากความยากจนและเพิ่มรายได้อย่างตรงจุด ภาพจาก Guangming picture