วันที่28ธันวาคม2563 เวลา 10.30 น. ณ.บริเวรหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่าง ทองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติ จาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มาเป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้ไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 374,000.-บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ยส่งยาว 60 เดือนหรือ 5 ปี และให้กำลังใจ แก่ผู้ใช้บริการกองทุน นำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ปลอดภัย จากโควิด ทุกคน ขอให้กิจการรุ่งเรือง บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ มีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีมอบครั้งนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เพื่อเป็นทุน สำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุน การดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง สำหรับการให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ ลดภาระของสังคมและพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ขอให้ทุกท่านที่ได้รับเงินทุนกู้ยืมฯ ในครั้งนี้ ใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์