เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า Organic Supermarket และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ภายใต้ชื่อ Talung Organic ของสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด ตำบลพนมวังก์ โดยมีนายประสิทธิ์ ชูแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้กล่าวรายงานถึงที่มาของโครงการฯ และสหกรณ์ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 และ10 นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตลอดถึงผู้มีเกียรติจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวจำนวนมาก ณ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวต่อสมาชิกและผู้มีเกียรติว่า รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะใช้สถาบันสหกรณ์เป็นกลไกที่สำคัญ ในการขับเคลื่อน ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น ต้องการให้สหกรณ์มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการรวบรวมผลิตผลผลิตภัณฑ์จากสมาชิกสหกรณ์หรือเครือข่ายต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับภูมิภาคมาจัดจำหน่าย ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงที่ต้องการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำโดยยึดตามหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และขอชื่นชมสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า Organic Supermarketของคนพัทลุงและยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุงทำให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบภายใต้คำขวัญที่ว่า “พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เน้นย้ำถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเข้าถึงให้มากที่สุด และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีในการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์และสินค้าของชุมชนในจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืนต่อไป