สัปดาห์พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์ เดือนธันวาคมนี้ เป็นเดือนมหามงคล นอกจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันที่ 28 ธันวาคม วันคล้ายวันขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติของ สมเด็จพระศรีสรรเพชร์ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4) พระมหากษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่ ที่รู้กันจักกันดีในพระนาม ‘สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี’ หรือ ‘สมเด็จพระเจ้าตาก (สิน) มหาราช’ พระมหาคุณูปการของพระองค์เป็นที่ทราบกันทั่วไป จนมีผู้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปในลักษณาการต่างๆ เป็นที่เคารพสักการะไปทั่วและมีกฤษฎาภินิหารปรากฏเป็นที่อัศจรรย์มากมาย 28 ธันวาคม วันคล้ายวันขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ สมเด็จพระเจ้าตาก (สิน) มหาราช พระนามเดิมว่า "สิน" ชื่อจีนเรียกว่า “เซิ้นเซิ้นซิน” เกิดเมื่อวันอาทิตย์ มีนาคม พ.ศ.2277 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ต่อมา เจ้าพระยาจักรีผู้มีตำแหน่งสมุหนายกขอไปเลี้ยงไว้เหมือนบุตรบุญธรรม รับการศึกษาขั้นต้นจากสำนักวัดโกษาวาส (วัดคลัง) และบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ขวบ ที่วัดสามพิหาร หลังจากสึกออกมาแล้ว ได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็ก และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุครบ 21 ปี ตามขนบประเพณีไทย อุปสมบทได้ 3 พรรษา ก็ลาสิกขาบทกลับมาเข้ารับราชการตามเดิม และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสินเป็นมหาดเล็กรายงานด้วยราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทย และกรมวังศาลหลวง พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2494 ด้านหน้า ปี พ.ศ. 2301 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จเสวยราชสมบัติได้ 3 เดือนเศษ ก็ถวายสิริราชสมบัติแก่พระเจ้าเอกทัศน์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายสินมหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีห์ขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือ หลวงยกกระบัตรเมืองตาก และพระยาตาก ปกครองเมืองตาก ตามลำดับ พ.ศ. 2308 โปรดเกล้าฯ ให้เข้ามาช่วยราชการสงครามเพื่อป้องกันพม่าในกรุงศรีอยุธยา และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น พระยาวชิรปราการ (สิน) สำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรแทนเจ้าเมืองเดิมที่ถึงแก่กรรม พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2494 หลัง จนปี พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า และในเวลาต่อมาพระยาตากก็สามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนได้ แล้วย้ายราชธานีมาอยู่เมืองธนบุรีเป็นราชธานี และทรงทำพิธีปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ เมื่อวันพุธ เดือนอ้าย แรม 4 ค่ำ จุลศักราช 1130 ปีชวด สัมฤทธิศก ตรงกับวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2311 ขณะมีพระชนมายุได้ 34 พรรษา ทรงนามว่า สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน 5 แรม 9 ค่ำ จ.ศ.1144 ปีขาล ตรงกับวันที่ 6 เมษายน 2325 พระชนมายุ 48 พรรษา รวมสิริราชสมบัติ 15 ปี พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2494 ด้านข้าง ด้วยพระราชกรณียกิจในการกอบกู้ชาติของพระองค์ และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราชการจึงมีนโยบายที่จะสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ขึ้น โดยกำหนดให้ตั้งที่วงเวียนใหญ่ ธนบุรี โดยมีประชามติให้เป็นแบบบรมรูปทรงม้าในพระหัตถ์ทรงดาบ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของคนจริง โดยกรมศิลปากรออกแบบพระบรมรูปและพระแท่น เมื่อ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ทำการปั้นพระบรมรูปเสร็จ ทางราชการได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองพระเศียรเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2497 ขณะนั้น วัดสุทัศนเทพวราราม โดย ท่านเจ้าคุณศรีสัจจาญาณมุนี (สนธิ์) ได้ดำริจัดสร้างพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดเล็กขึ้น โดยใช้ชนวนเก่าที่เหลือจากการเทพระกริ่งรุ่นต่างๆ ของสายวัดสุทัศน์มาผสมด้วย ลักษณะของรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นรูปเหมือนเต็มองค์ทรงเครื่องกษัตริย์นักรบ สวมพระมาลาพระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ประทับนั่งบนพระแท่นฐาน 2 ชั้น น้ำหนักถ่วงมือ เนื้อสีเหลืองอมเขียว ได้รับความนิยมเสาะหากันทั่วไปทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน พระรูปหล่อพระเจ้าตาก วัดสุทัศน์ฯ ปี 2493 กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ จึงขอเรียนเชิญชาวไทยทั่วประเทศกราบสักการะดวงพระวิญญาณแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตาก (สิน) มหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ มีพระคาถาบูชาจำง่ายๆ สั้นๆ ป้องกันภัยพิบัติกำจัดเสี้ยนศึกศัตรูสร้างความเป็นสิริมงคลกับตนเองโดย ตั้งนะโม 3 จบอธิษฐานบูชาเก้าคาบว่า "โอม ปู่ตากจตุอิตัง ตากสินราชะโย ตังอิ" ครับผม