นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัลุง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรอุตสาหกรรม และพัฒนาศักยภาพองค์กรการเกษตร สถาบันเกษตรกร บุคลากรด้านการเกษตรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีนายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง กล่าวถึงที่มาของโครงการฯ โดยมีผู้แทนสถาบันเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน ณ โรงแรมศิวา รอยัลพัทลุง

ในโอกาสนี้ นายฉัตรชัย ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเกษตรกรให้มีความรู้และสามารถนำความรู้ถ่ายทอดสู่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง เพราะมองว่าองค์กรที่สามารถพัฒนาเกษตรกรฐานรากได้อย่างทั่วถึงคือสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 5 และ 10 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยายหัวข้อ "สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน" โดยเน้นย้ำว่า ปัจจัยหลัก คือ เน้นสิ่งที่เราคาดหวังอย่างยั่งยืน ซึ่งสหกรณ์เองต้องมีการบริหารจัดการองค์กร โดยนำหลัก 4 M มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ และต้องมีการ วางแผน กำหนดกลุยุทธ์ มีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และที่ีสำคัญที่สุดต้องมีการติดตามประเมินผล

รวมทั้ง ได้เปืดโอกาสให้ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ดีๆ สู่การพัฒนาองค์กรได้เต็มรูปแบบและสามารถพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป