สำนักงานสหกรณ์ชลบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางแก้ปัญหาระดับพื้นที่ปี 2564

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางแก้ปัญหาระดับพื้นที่ปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชามอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดระดับสหกรณ์ พร้อมเหตุผล แนวทางแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์แต่ละระดับ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์ และประเมินสถานภาพสหกรณ์ เพื่อจัดแผนพัฒนาสหกรณ์ตามสถานภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนไปสู่การปฏบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารบริหารการจัดการสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และสร้างความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ในปี 2564 ขึ้น โดยมีสหกรณ์ประเภทบริการเข้าร่วมประชุมรับนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน