วันที่ 16 ธ.ค.63 ที่โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 –2564 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอนุวัฒน์ บุญพันธ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร บรรยายให้ความรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี(Action plan) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. อพม. องค์กรคนพิการ เข้าร่วม จำนวน 180 คน