เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 5,6,7 และ 10 พร้อมนายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นำบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ

ซึ่งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด จำนวน 100 ชุด ณ วัดมหิสสราราม ม.10 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านเนิน-บ้านกลาง จำกัด จำนวน 200 ชุด ณ สนง.สหกรณ์ ม.9 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช