วิถีใหม่แห่งการปลูกฝังโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก ต้องเน้นให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วม เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เข้าใจเหตุและผลของกิจกรรม รวมไปถึงการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ความเอาใส่ใจ ไม่ใช่แค่จากคุณครูในรั้วโรงเรียน แต่จากผู้ปกครองที่บ้านด้วย เพื่อสร้างการเรียนรู้ซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำโดย นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ ได้เข้าร่วมเสวนาการดำเนินงานและผลสำเร็จของการทำโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี ปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนศรีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น 1 ในโรงเรียนนำร่องในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กวัยเรียน ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 14

กนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ

โดยได้นำเสนอโภชนาการวิถีใหม่ที่เนสท์เล่ร่วมกับโรงเรียนในการคิดกิจกรรมบูรณาการความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพที่สนุก และสามารถเชื่อมโยงบ้านกับโรงเรียนในการสร้างสุขภาพดีให้กับเด็กอย่างยั่งยืน “เราขับเคลื่อนโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยยังคงเน้นย้ำการปลูกฝัง 5 พฤติกรรมสุขภาพให้เด็กวัยเรียน ได้แก่ 1. กินหลากหลายเพิ่มผักผลไม้ 2. สัดส่วนอาหารที่เหมาะสม 3. กินพร้อมหน้า 4. ขยันขยับ ออกกำลังกาย และ 5. เลือกดื่มน้ำเปล่า โดยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้โภชนาการอย่างยั่งยืน ผ่านการลงมือทำ สร้างกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้มีส่วนร่วม (Active Learning) ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติผ่าน โภชนาการ และการขยับร่างกายแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยกิจกรรมที่เด็ก ผู้ปกครอง และคุณครูได้มีโอกาสทำร่วมกัน นอกจากนี้ โครงการฯ ยังส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่ดีผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อแบ่งปันสู่ชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไป”

กิจกรรมตู้ปันสุขภาพดี

คุณครูวนิชา สมประสงค์ ครูประจำชั้นอนุบาล โรงเรียนศรีบางไทร กล่าวว่า “โรงเรียนศรีบางไทรของเราเข้าร่วมโครงการ เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้นำแนวทางของโครงการมาใช้ในการบูรณาการสอน อาทิเช่น การส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ 5 สี ผ่านการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่การเรียนรู้การปลูกผักในวิชาเกษตร เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับผักต่าง ๆ วาดภาพโดยเน้นสีของผักแต่ละชนิดในวิชาศิลปะ เรียนรู้ปัจจัยการเติบโตของพืชในวิชาวิทยาศาสตร์ คำนวณอัตราการเติบโตในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จริงตั้งแต่ปลูกจนสามารถเก็บผลผลิตมาปรุงอาหารกลางวันทานได้ ซึ่งจากเด็กที่ไม่ชอบทานผักก็จะรู้สึกสนุกและอยากลองทานผักที่ตัวเองปลูกเองได้

อีกทั้งเด็ก ๆ ยังได้นำผักไปปลูกต่อที่บ้าน เป็นการสร้างกิจกรรมที่พ่อแม่สามารถมีส่วนร่วมกับลูกได้อีกทางหนึ่ง ได้ปลูกผัก ทำอาหารร่วมกัน บ้านไหนมีเหลือก็นำมาแบ่งปันกัน โดยทางโรงเรียนมีการจัดทำ ตู้ปันสุขภาพดี ไว้ให้เด็ก ๆ และครอบครัวนำผลผลิตมาแบ่งปันกัน นอกจากนี้ ยังมีการแจกกระบอกน้ำให้นักเรียนได้พกติดตัว เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ดื่มน้ำเปล่าได้บ่อยขึ้น ด้วยลวดลายที่น่ารักก็ช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกในการดื่มน้ำเปล่ามากขึ้น ในส่วนของ กิจกรรม “ขยันขยับ” เรามีการทำธนาคารหนังยางให้เด็ก ๆ นำหนังยางที่ไม่ใช้แล้วกลับมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกกับการออกกำลังกาย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ๆ และเป็นการดึงความสนใจของเด็ก ๆ มาจากจอมือถือหรือ แทปเลตได้อีกด้วย เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาก ๆ ค่ะ”

 กิจกรรมการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ 5 สี

โครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดีมีการสร้างเครือข่ายและชุมชนออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง และคุณครู เพื่อแลกเปลี่ยนและให้ความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพของเด็กผ่านเฟสบุ๊ค Nestle for Healthier Kids Thailand ซึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากคือการแชร์เมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่สร้างสรรค์จากหลากหลาย ครอบครัวของสมาชิก ผู้ปกครองและคุณครูที่สนใจกิจกรรมในโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี หรือต้องการดาวน์โหลดฟรีสื่อการเรียนการสอนสนุกๆ ด้านสุขภาพและโภชนาการสำหรับเด็ก

สามารถติดตามข่าวสารและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ได้ที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/N4HKThailand หรือ เวปไซต์ www.nestle.co.th (ในส่วนของเคล็ดลับเพื่อเด็กสุขภาพดี)