นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องการขับเคลื่อนมติ เรื่อง เห็นชอบมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม และสังคม) ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว ในส่วนประเด็นที่ผลักดันให้เป็นกฎหมายและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งยังขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติ ครม. นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 และขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ นายจุติ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้รายงานผลการดำเนินงานมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ 1. ผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานและมีงานทำเพิ่มขึ้น (สะสม) มีเป้าหมาย 154,000 คน ซึ่งดำเนินการได้ 162,705 คน คิดเป็น 105.65% และ 2. พื้นที่ที่มีการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย มีเป้าหมาย 84 พื้นที่ 49 จังหวัด ซึ่งดำเนินการได้ 84 พื้นที่ ประมาณ 100% ใน 46 จังหวัด หรือ 93.88% เป็นต้น