เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นายเชาวรัตน์ มณีโลกย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)” และร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช