สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญบุคคลและองค์กรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP) ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559

โดยทุนสนับสนุนโดยตรงนี้ เป็นทุนขนาดเล็กซึ่งจัดสรรจากแผนงานเพื่อการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนาในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ซึ่งโครงการที่นำเสนอเพื่อขอรับทุน ควรสามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านมนุษยธรรมหรือด้านการพัฒนา และ/หรือ เป็นโครงการที่มีส่วนช่วยสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้ที่สามารถขอรับทุนนี้ ได้แก่ บุคคล องค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไร และจะต้องไม่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์และต้องเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของรัฐบาลไทย และกรอบยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือและนโยบายของทุนสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนสนับสนุนโดยตรงสำหรับประเทศไทยประจำปี 2559-2560 จะให้ความสำคัญแก่โครงการในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

ก) การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ข) การสนับสนุนโรงเรียน/การศึกษา
ค) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเล็ก
ง) การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพัฒนาบทบาทสตรี
จ) การส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียม
ฉ) การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพแก่องค์กร และส่งเสริมการพัฒนาในชนบท
ช) การตอบสนองในการบรรเทาภัยพิบัติ
ซ) การรักษาสิ่งแวดล้อม
ฌ) การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปกครอง การกระจายอำนาจ และสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินประมาณ 100,000 - 750,000 บาท โดย โครงการจะต้องดำเนินการและทำการรายงานสรุปผลให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 โครงการอาจได้รับการพิจารณาขยายกรอบเวลาสิ้นสุดตามเหตุผลอันสมควร โดยคณะกรรมการสามารถพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนภายใต้กรอบเวลาสองปี โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป
การสมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงนี้จะต้องสอดคล้องกับเอกสาร ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงประจำปี 2559-2560’ การส่งใบสมัครจะต้องส่งแบบระบบออนไลน์เท่านั้น สมัครได้ที่ https://dap.smartygrants.com.au/BNK2016-17

ท่านสามารถศึกษาแนวทางปฎิบัติการขอรับทุนได้ที่http://thailand.embassy.gov.au/bkok/AUS_THAI_DAP.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ข้อมูลภาษาไทย โทร 02 344 6362 หรือ 02 344 6465
ข้อมูลภาษาอังกฤษ โทร 02 344 6371
อีเมล์ dap.bangkok@dfat.gov.au