เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำทีมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าวกล่อง จำนวน 137 กล่อง และน้ำดื่มจำนวน 50 โหล ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ ม.7 บ้านมะม่วงตลอด ต.นาสาร อ.พระพรหม และชุมชนวัดแต้ ม.8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ซื่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดครัวสหกรณ์ขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเป็นวันที่ 4