วันที่ 1 ธ.ค.63 ที่ บริเวณถนนเทพรัตน์ กม.4 ขาเข้า (ใต้ต่างระดับวัดศรีเอี่ยม) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ต.จิรสันต์แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จร., ผู้แทน กทม., ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก และ ผู้แทน กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันตรวจความพร้อมการปฏิบัติการตั้งจุดกวดขันจับกุมยานพาหนะที่ก่อมลพิษทางอากาศ (ควันดำ) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก และ กรมควบคุมมลพิษ มีเป้าหมายในการร่วมมือป้องกันและ ลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่จะมีค่าฝุ่นสูงขึ้นจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ซึ่งสาเหตุ ส่วนหนึ่งมาจากควันดำ ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่น ามาขับขี่บนท้องถนน
โดยจะเริ่มด าเนินการตั้งจุดตรวจวัดยานพาหนะที่ก่อมลพิษทางอากาศ (ควันด า) จำนวน 20 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค.63 – 28 ก.พ.64

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง ขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 และตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้ความส ำคัญกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานสากลในการปฏิบัติ โดยการปฏิบัติต้องเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานสากลในการปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้

1. หลักการและแนวทางในการตั้งจุดตรวจ

1.1 การตั้งจุดตรวจต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับ ผบก.ขึ้นไป

1.2 การตั้งจุดตรวจต้องมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน

1.3 จุดตรวจวัดยานพาหนะที่ก่อมลพิษทางอากาศ (ควันด า) ต้องมีป้ายแสดงถึงมาตรฐานการตรวจวัด ในลักษณะที่ผู้รับการตรวจวัดฯ มองเห็นได้ชัดเจน

1.4 การสื่อสารกับประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีการอธิบายข้อกฎหมายให้ผู้กระท าผิดเข้าใจ ข้อกล่าวหา โดยใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ

2. ขั้นตอนการตั้งจุดตรวจ

2.1. น ากรวยยางมาวางในช่องจราจรตามยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจ เพื่อเป็นแนวช่องส าหรับเรียกรถ

เข้าตรวจสอบโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตร. กำหนด และต้องมีความสะดวก ปลอดภัย

2.2 สังเกตว่ารถคันใดมีเหตุอันพึงสงสัยว่าจะมีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

2.3 เมื่อพบรถที่วิ่งในทางมีกลุ่มควันหรือคาดว่าจะมีค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนด จะส่งสัญญาณเรียก ให้เข้าจุดตรวจที่จัดไว้

2.4 เมื่อรถเข้าจุดตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งว่า “เป็นจุดตรวจมลภาวะ ขออนุญาตทำการตรวจวัด” และขอเชิญผู้ขับขี่ลงมาดูการตรวจวัด เพื่อความโปร่งใส โดยจะอธิบายวิธีการและขั้นตอนตรวจวัดควันดำของรถยนต์

2.5 ดำเนินการตรวจวัดค่าควันด ำ

3. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3.1 ใช้เครื่องมือการตรวจวัดควันด าด้วยระบบทึบแสงที่ผ่านการรับรองเรื่องมาตรฐานจากสำนักงาน มาตรวิทยา โดยจะทำการตรวจวัด 2 ครั้ง และจะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 5 จึงจะใช้ค่าควันดำที่มีค่ามากที่สุด ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด คือ ต้องไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อตรวจวัดด้วยระบบกระดาษกรอง และ ต้องไม่เกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องทึบแสง

3.2 บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ด้วยกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติ หน้าที่ และเพื่อยืนยันหลักความโปร่งใสการตรวจสอบได้และสามารถถ่ายทอดสดมายังเครื่องรับ (dispatcher) บก.02 ได้

4. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต

4.1 เมื่อได้ค่าการตรวจวัดแล้วจะทำการ print ค่าวัดควันดำมาให้ผู้ขับขี่ เพื่อเซ็นชื่อลงในผลการ ตรวจวัดว่า “ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจวิธีการตรวจวัดแล้ว”

4.2 ผู้กระทำความผิดสามารถชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจ หรือ ศูนย์เปรียบเทียบปรับตามที่ระบุ ในใบสั่ง หรือ สถานีตำรวจอื่นๆ ทั่วราชอาณาจักร หรือ ไปรษณีย์ไทย หรือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือ ธนาคารกรุงไทย และ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.3 เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติแล้ว ให้หัวหน้าจุดตรวจวัดยานพาหนะที่ก่อมลพิษทางอากาศ (ควันดำ) รายงานผลการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

4.4 ให้จัดทำระบบจัดเก็บไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลการตรวจวัดยานพาหนะที่ก่อมลพิษ ทางอากาศ (ควันดำ) เพื่อป้องกันการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวัดฯ ในภายหลัง

4.5 จัดให้มีแผ่นป้ายแสดงข้อความว่า “หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้แจ้ง ผู้บังคับการ หรือ แจ้งร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ สายด่วนหมายเลข 1599” ข้อความดังกล่าวข้างต้นให้มองเห็นได้อย่าง ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตร

ทั้งนี้ สำนักงานต ารวจแห่งชาติ จะดำเนินการมาตรการเชิงรุก จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจวัดค่าควันดำ กับรถโดยสารสาธารณะ ขสมก., รถบรรทุกสิ่งของ, ผู้ประกอบการขนส่ง ตามสถานีรถโดยสารต่างๆ

ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบ โดยประชาชนสามารถเบาะแสรถยนต์ ที่มีลักษณะปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน และสามารถสอบถามสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครได้ที่ ศูนย์ควบคุมและ สั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ หมายเลข 191 ทั่วประเทศ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน หมายเลขสายด่วน ตร. 1599