หลังจากเกิดฝนตกต่อเนื่องมามากกว่า 3 วันได้เกิดทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งจากลำคลองท่าดี ในช่วงบ้านนาป่า ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช น้ำที่ล้นจากตลิ่งได้มีระดับเพิ่มสูงขึ้นไหล่บ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งถนนหลายช่วงได้ถูกท่วมขังไหลผ่านถนนแต่รถยนต์ยังคงใช้การได้ นอกจากนั้นในพื้นที่สวนยางพาราหลายจุดได้ถูกน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากอิทธิผลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นายไกรสร วิศิษฎ์วงษ์ ผู้ว่าราชก่ารจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะที่ราบบลุ่มเชิงเขาหลวงในอำเภอลานสกา พรหมคีรี นบพิตำ ใหห้เพิ่มความระมัดระวังภาวะน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกสะสมบนพื้นที่สูงอาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ ขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักชลประทานที่ 14ได้ส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้ามาติดตั้งยังลำคลองสายสำคัญที่ไหลผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเร่งผลักดันน้ำกรณีเกิดน้ำหลากทั้งจากมวลน้ำป่า และปริมาณฝนที่สะสมให้ระบายออกจากเขตเมืองให้เร็วที่สุด ขณะเดียวกันได้มีการปฏิบัติการพร่องน้ำในลำคลองสายสำคัญรวมทั้งพื้นที่รับน้ำท้ายเมืองนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ำได้มากขึ้น