วันที่ 28 พ.ย. 63 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกร และผู้รับจ้างแรงงาน ซึ่งโครงการฯ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยมีเป้าหมายคือ เกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด สามารถเพิ่มรายได้

สำหรับจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่เป้าหมาย 89 ตำบล โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ นี้แยกเป็นเกษตรกรพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ กว่า 1,000 ราย จ้างงานระดับตำบลอีกกว่า 700 รายโดยวันนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีได้นำเกษตรกร และผู้รับจ้างแรงงานของโครงการฯ เข้ารับฟังการชี้แจง พร้อมศึกษาดูงานที่ไร่สุขใจ ณ บ้านเฮา ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ซึ่งไร่แห่งนี้ดำเนินงานตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่ จนประสบความสำเร็จ ทั้งทำสวนปลูกพืชผสมผสาน ทำประมง ปศุสัตว์ พร้อมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นำกลับไปปรับใช้ในที่ดินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป