นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยหน่วยงานในกำกับดูแล ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นำกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย หรือ กลุ่มเอ็กซ์แพท ลงพื้นที่ท่องเที่ยวคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เห็นศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว ที่ไม่ได้มีแค่ตลาดน้ำ แต่ยังมีวิถีชีวิตของผู้คน ชุมชน เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนี้ไฮไลท์ที่จะนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวเอ็กซ์แพท คือ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ล่องเรือค้นหา RC (Route Check) ตามเส้นทางตลาดน้ำดำเนินสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ทั้งแนว Adventure ด้วยการพายเรือ Sub Board ในคลองดำเนินสะดวกสัมผัสวิถีชีวิตแบบไทย พร้อมตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักษ์สิ่งแวดล้อม Eco Friendly และแนว Local Culture ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี และยังถือโอกาสนี้นำเสนอเรือไฟฟ้า สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวในคลองดำเนินสะดวก โดยปัจจุบันมีเรือนำร่องให้บริการจำนวน 1 ลำ

“การลงพื้นที่เที่ยวคลองดำเนินสะดวกครั้งนี้ ด้วยการนำนักท่องเที่ยวเอ็กซ์แพทได้ไปสัมผัสอย่างใกล้ชิด ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คลองดำเนินสะดวก ที่ไม่ได้มีเพียงมาเที่ยวชม ตลาดน้ำ แต่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวขยายออกไปยังคลองเล็ก ยต่างๆ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนแม่ทองหยิบ กิจกรรมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ชมเส้นทางเสด็จประภาสของในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่บ้านมหาดเล็ก เจ็กฮวด เป็นต้น ปัจจุบันเส้นทางท่องเที่ยวคลองดำเนินสะดวกยังได้ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานขึ้นมา ขณะที่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นไปตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดไว้" นายพิพัฒน์ กล่าว

ตลาดน้ำคลองดำเนินสะดวก

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมนำร่องครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เลือกดำเนินการผ่านบริษัทนำเที่ยว เพื่อหวังให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแนวใหม่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง พร้อมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในปัจจุบันให้คงอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว จึงให้บริษัทนำเที่ยวมาเป็นผู้ดำเนินการ โดยนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความพร้อมในการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่สะดวกสบายจากการบริการของบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว และที่สำคัญเพื่อให้นักท่องเที่ยวคลายความกังวลในการติดต่อประสานต่าง ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ด้วยราคาที่เป็นธรรม ปลอดภัย มีมัคคุเทศก์ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการท่องเที่ยวสีขาว ที่ส่งเสริมเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวแนวใหม่ในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ