คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร เข้ารับฟังข้อมูลคนไทยไร้สถานะทางทะเบียนและการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย ในอำเภอคุระบุรีและอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา

วันที่ 22 พ.ย. 2563 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.คุระบุรี และ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อร่วมรับฟังปัญหาและศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาคนไทยไร้สถานะทางทะเบียนและการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยโดยในช่วงเช้าได้เข้ารับฟังข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยมีนายเอกมล หุนเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอคุระบุรี นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน บรรยายสรุปข้อมูลของกลุ่มบุคคล บุคคล ที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐเนื่องจากไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ อีกทั้งยังไม่มีที่อยู่อาศัยและไร้สัญชาติให้คณะกรรมาธิการฯได้รับฟัง ซึ่งปัญหาที่พบคือปัญหาด้านสถานะบุคคลของชาวเลมอแกนที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอคุระบุรีที่มี จำนวน 378 ราย แบ่งเป็นผู้ได้รับสัญชาติไทยแล้ว(มีบัตรประจำตัวประชาชน) จำนวน 143 ราย ผู้ที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติ (มีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน เลข 0 ) จำนวน 156 ราย ผู้ไม่มีเอกสารทางทะเบียน (ไม่มีบัตร) จำนวน 79 ราย พร้อมกับลงพื้นที่ดูโครงการบ้านมั่นคงชนบทชุมชนบ้านบางติบ ต.บางวัน อ.คระบุรี

จากนั้นในช่วงบ่ายทางคณะได้เดินทางไปยังชุมชนชาวมอแกลนทับตะวัน บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า ซึ่งมีว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า ตลอดทั้งผู้นำท้องที่ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล ส่วนปัญหาหลักๆที่พบคือ บางคนยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล สัญชาติ ปัญหาที่ดินทำกิน การเข้าถึงโอกาสทางสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการต่างๆ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และอาจทำให้เสียสิทธิตรงนี้ไปได้ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯได้รับทราบข้อมูลและมีความเป็นห่วงและได้ให้ความสำคัญในประเด็น “ปัญหาคนไทยไร้สถานะทางทะเบียนและการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย” ดังนั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลพร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป