กองพลทหารม้าที่ 1 เปิดพื้นที่ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง ให้การสนับสนุนลานตากข้าว ภายในโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่เกษตรกรพื้นที่รอบค่ายพ่อขุนผาเมือง ใช้ทำการตากข้าวเพื่อลดความชื้นในข้าวเปลือก โดยมีปริมาณข้าวเปลือก จำนวน 2 ตัน ซึ่งชุดทหารจากโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้ลงพื้นที่ช่วยขนย้ายข้าวเปลือกบริเวณแปลงนาพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกร นำมาตากไว้บริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยหน่วยได้จัดกำลังพลผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ดำเนินการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการใช้สถานที่ เพื่อให้ช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้เกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกที่ไปจำหน่ายในราคาที่ดี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ด้วย ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยและต้องการลดผลกระทบให้กับชาวนาที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอในการตากข้าวเปลือกลดความชื้น ได้สั่งการให้หน่วยทหาร 17 จังหวัดภาคเหนือ พิจารณาเปิดพื้นที่ในค่ายทหารเพื่อให้ชาวนาใช้เป็นสถานที่ตากข้าวเปลือกเป็นการชั่วคราว เพิ่มพื้นที่ตากข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชาวนาในแต่ละชุมชนนอกจากนี้ยังได้มอบให้หน่วยทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ของหน่วย เข้าช่วยดำเนินการรับข้าวเปลือกจากเกษตรกรนำมาตาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรในขณะนี้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้ส่งทหารเข้าช่วยเกษตรกรลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และหวังว่าการเปิดให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารตากข้าวเปลือก จะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้ชาวนาสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดี เกษตรกรมีรายได้ อันจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชนและภาพรวมของประเทศได้ในช่วงนี้ โดยเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้พื้นที่ในค่ายทหาร ได้โดยตรงกับหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งกองภาคที่ 3 พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
#ตากข้าว
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส