เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยหลังการประชุมบูรณาการการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2564 ว่า ในปี 2564 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา (ศน.) บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 28 หน่วยงาน กำหนดจัดกิจกรรมศาสนา ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2564 อย่างยิ่งใหญ่ ช่วงระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.63-5 ม.ค.64 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับประเทศไทย ให้คนไทยมีศีล สมาธิ สติ ปัญญา ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่การเริ่มต้นศักราชใหม่ นายอิทธิพลกล่าวว่า แนวทางการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.63-1 ม.ค.64 ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ใช้สถานที่หลัก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนภูมิภาคจัดที่วัดต่างๆ รวม 76 จังหวัด โดยจะดำเนินการขอพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมหาราชวังไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ร่วมกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญ 4 ภูมิภาค จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนสักการะ 2.กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ณ วัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 พระองค์ ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-2 ม.ค. 64 ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต 3.กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.63-1 ม.ค.64 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมาคมวิสาขบูชาโลก คณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ/ยุโรป/เอเชีย หรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา และประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก ซึ่งขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่กำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย แจ้งให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดที่สามารถดำเนินการได้ ส่วนประเทศใดที่มีการประกาศล็อกดาวน์ให้มีการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนสวดมนต์ออนไลน์ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อกรมการศาสนา 4.จัดกิจกรรมขององค์การทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนา 5.จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ในวันที่ 5 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน และเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ประเทศชาติ รมว.วัฒนธรรมกล่าวว่า โอกาสนี้จะมีการจัดทำคู่มือการสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์กรมการศาสนา พร้อมให้มีการตั้งศูนย์ประสานงานและการรายงานผล ระดับประเทศและระดับหน่วยงาน โดยรายงาน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนจัดกิจกรรม ระหว่างจัดกิจกรรม และหลังจัดกิจกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ อำนวยการความสะดวกแก่ประชาชนในด้านข้อมูลการจัดกิจกรรม รวมทั้งการรายงานผลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผลลัพธ์เชิงปริมาณและคุณภาพจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี นอกจากนี้ ให้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ มีการจัดสถานที่เหมาะสม ไม่แออัด มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำสะอาด สบู่เหลว ก่อนหรือหลังทำกิจกรรม ทั้งนี้จะมีการเสนอรายการประชุมต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการดำเนินงานในนามรัฐบาลต่อไป.