เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ,บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี และบัณฑิต อาจารย์ นักวิจัย ร่วมสมัคร “โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21” ภายใต้หัวข้อการประกวด “นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร และ นวัตกรรมอาหารสำหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต” ชิงรางวัลรวมทั้งสามรุ่นมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

พร้อมโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยรอบ TCAS1 (สำหรับรุ่น Fry weight) ทริปศึกษาดูงานนวัตกรรมอาหารในต่างประเทศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับรุ่น Light weight) และโอกาสแสดงผลงานใน THAIFEX2021 และโอกาสในการร่วมงานกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ รวมถึงโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร สมัครและอัพโหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 พ.ย. 63 ดังนี้

- ลิงก์สมัคร รุ่น “Fly weight” https://forms.gle/B7sC7vaargUKFBgo6
- ลิงก์สมัคร รุ่น “Light weight” https://forms.gle/S32eyK3kvVhbDjuN9
- ลิงก์สมัคร รุ่น “Heavy weight” https://forms.gle/pB9PDDi9PYZ7AiRB6

หรือติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Foodinnopolisinnovationcontest