ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมา นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายปัณณวิทย์ สุอนันตา นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการ ที่ยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 13 ราย เพื่อเก็บข้อมูลความเป็นจริงเพื่อนำเข้าประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินกู้ยืมให้กับผู้พิการทั้ง 13 ราย ต่อไป