นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลดิจิทัลของคนพิการจำนวนกว่า 30,000 คน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งคนพิการที่ตกสำรวจอีกจำนวนหนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้กลุ่มคนพิการดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของรัฐและการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างทั่วถึงด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาข้อมูลดังกล่าวจะใช้บล็อกเชน (Block Chain) เป็นจัดการข้อมูลในการเข้าถึงคนพิการในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นการช่วยเหลือคนพิการในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการที่พิษณุโลกเป็นจังหวัดแรกนำร่อง ในการสร้างเป็นต้นแบบสำหรับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป