วันที่ 18 ต.ค. เพจ "คณะนี้อยู่ยาก ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้" โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า ...

แถลงการณ์ นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าแห่งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางส่วน

จากเหตุการณ์อันสืบเนื่องจากการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ พื้นที่สี่แยกปทุมวัน และบริเวณโดยรอบ การชุมนุมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ของประชาชน โดยสงบ และปราศจากอาวุธ ภายใต้กรอบของกฎหมาย อันเป็นสิทธิของประชาชนชาวไทยที่พึงกระทำได้ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้บัญญัติรับรองไว้

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐบาลไทยโดยผู้มีอำนาจ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการสลายการชุมนุม โดยเข้าปะทะและใช้ความรุนแรงกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งปราศจากอาวุธ อาทิ การฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารเคมีไปยังผู้ชุมนุมโดยตรง การกระทำเช่นว่านั้น เข้าข่ายการใช้ความรุนแรงเกินสัดส่วน อันขัดต่อหลักเสรีภาพ และหลักสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญ และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง

เหล่านิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าแห่งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางส่วน ดังมีรายนามปรากฏท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ จึงขอประณามและคัดค้าน การกระทำดังกล่าวของรัฐบาลไทย และมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ทั้งฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และ 16 ตุลาคม 2563 โดยทันที เนื่องจากเป็นการบังคับใช้กฎหมายเกินสัดส่วนและความจำเป็นเหนือพลเรือน อันเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นจำนวนมาก

2.ให้ยุติการกระทำใดๆ อันเป็นการคุกคามหรือลดทอนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงยุติการปฏิบัติใดๆ เพื่อสลายการชุมนุม และยุติการควบคุมตัวแกนนำพร้อมทั้งผู้ชุมนุมทั้งหมดในทันที

3.ให้ยุติการคุกคามและควบคุมสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อเท็จจริงจากการชุมนุม เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและถูกต้อง

4.ให้งดเว้นการปิดกั้นการเข้าถึงบริการสาธารณะ ซึ่งรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อาทิ การเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล และการใช้บริการคมนาคมขนส่งมวลชน

5.ให้มีการตรวจสอบและลงโทษการกระทำของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสลายการชุมนุมซึ่งมีการใช้อำนาจเกินขอบเขตแห่งกฎหมาย และการใช้ความรุนแรงโดยมิชอบต่อประชาชน

6.ให้รัฐมีความยึดมั่นในหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด หากจะมีการบังคับใช้กฎหมายอันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ย่อมต้องใช้อย่างจำกัดและพอเหมาะตามหลักความได้สัดส่วน รวมถึงการกระทำใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ ได้ทำการรวบรวมรายชื่อถึงเวลา 12.00 นาฬิกา วันที่ 18 ตุลาคม 2563 มีผู้ร่วมลงนามทั้งสิ้น 1,589 คน

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ - คณะนี้อยู่ยาก ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้