เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (16 ต.ค.63) ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองขุด นายนันต์ ปิริยะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เป็นประธานเปิดโครงการ สวมหมวกนิรภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมส่งมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็ก ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด โดยมีนายจรูญ ยิ้มเยื้อน ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองเด็กนักเรียน และเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุดเข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการสวมหมวกนิรภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด สืบเนื่องจาก เทศบาลตำบลคลองขุด มีความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการเดินทางของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด เพื่อเป็นการลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ กระตุ้นการเกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัย

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านการใช้รถใช้ถนน การสร้างมาตรการด้านปลอดภัย การสาธิตการใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ ครูผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร สร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน และมีพิธีการมอบหมวกนิรภัย โดยเป็นหมวกนิรภัยที่ผู้ปกครองจัดซื้อในราคาพิเศษ ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองขุด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลคลองขุดได้อีกด้วย