เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 ศูนย์การบินทหารบก จัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "พระปิยะมหาราช " โดย พลตรี วรุตม์ นนทวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2563 โดยการนำของ มูลนิธิ ดร.สิริ กรินชัย และ วิทยากร จัดโครงการ "พัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข" ในห้วงตั้งแต่วันที่วันที่ 16-22 ต.ค. 63 ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก ในกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประกอบด้วยข้าราชการกำลังพล (ศิษย์การบินทหารบก) ของ ศูนย์การบินทหารบก รวมจำนวน 35 นาย นับเป็นกิจกรรมอันดี ที่สามารถพัฒนาจิตใจให้กับกำลังพล และครอบครัว รวมทั้ง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ อีกทั้งยังเป็นห้วงสัปดาห์ลดละเลิกอบายมุขภายในค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก อีกด้วย