ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น: “ชาย นครชัย” อธิบดีสวธ.ยกเครื่องวัฒนธรรมองค์กร เพลาอีเว้นต์ ดันงานมรดกภูมิปัญญาเป็นกรมใหม่
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ สวธ. จัดเป็นกรมที่มีบทบาทช่วยในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงวัฒนธรรม กระนั้นภาพการทำงานของสวธ. มักถูกภายนอกมองยึดติดความคิดรูปแบบเดิม อีกทั้งจัดอีเว้นต์มากแต่ไม่ตอบโจทย์ และเรื่องอื่นๆ ถึงเวลาที่ควรยกเครื่องเสียที
ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้มีการประเมินการทำงานของสวธ. ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีความคิดรูปแบบเดิม ทำให้ผลผลิตของงานไม่สามารถขยายตัวออกไปได้กว้างขวางขึ้น อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์มากไป ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 จะปรับระบบการทำงานของสวธ. ให้มีความก้าวหน้า มีงานเกิดใหม่ที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับ พร้อมทั้งพัฒนาสู่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างครบวงจร พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความแอคทีฟมากขึ้น สนับสนุนให้เกิดผู้ปฏิบัติงานหัวก้าวหน้าในทุกส่วนงาน และวางรากฐานการทำงานของทุกสำนักให้คำนึงถึงประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน ที่สำคัญลดการจัดอีเว้นท์ที่สิ้นเปลืองและไม่ตอบโจทย์ภารกิจหลัก


นอกจากนี้ อธิบดีสวธ. กล่าวโครงสร้างของกรม เมื่อวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่ามีข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น มากกว่า 40 คน จึงมีแผนที่จะปรับโครงสร้างสวธ.ใหม่ เพื่อให้ข้าราชการได้มีโอกาสเติบโต ขณะเดียวกันในส่วนงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ ICH ซึ่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษาดูแลอยู่นั้น มีค่างานที่หลากหลาย มีโอกาสยกระดับให้เป็นกรมใหม่ได้ในอนาคต โดยจะต้องมีการศึกษารายละเอียดข้อดีข้อเสียและขั้นตอนของการดำเนินงานให้รอบคอบ ขณะเดียวกันมีแนวทางที่จะแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ครอบคลุมถึงกรณีที่มีผู้กระทำการใดๆ ไม่เหมาะสมต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
“ยังมีแนวทางที่จะเปิดศูนย์ผ้า เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผ้าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยศูนย์นี้จะเหมือนห้องสมุด คลังเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าจากทั่วประเทศ จำแนกตามประเภท ลวดลาย แหล่งผลิต วัสดุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทรนด์ของผ้าในแต่ละยุค ตลอดจนคาดการณ์เทรนด์ในอนาคต พร้อมกันนี้ จะมีการจัดเก็บลายผ้าทุกรูปแบบในเครื่องทอผ้าดิจิตอล ทำงานโดยการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมออกแบบลายผ้าตามต้องการได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปและนักออกแบบมาศึกษาเรียนรู้เรื่องผ้า ต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าและวงการแฟชั่น” ชาย อธิบดีสวธ. กล่าว
ต้องตามกันดู กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยุค “ชาย นครชัย” อธิบดีสวธ. โดยเฉพาะยกเครื่องวัฒนธรรมองค์กรได้แค่ไหน