เทศบาลตําบลเขาพระงามร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์, หน่วยบัญชาการ ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ปตอ.1 พัน.3) นำโดย พ.ท.ยศวีร์ คงธนจารุอนันต์ ผบ.ปตอ.1 พัน.3 และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นำโดย นางสาววีร์วิมล มั่งพรม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ได้ทำการมอบบ้านให้กับ นายชาลี พานแก้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี (พมจ.) เพื่อดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วย